Støtte fra Innovasjon Norge

Støtte fra Innovasjon Norge

En av de fremste grunnene til at oppstartbedrifter ikke kommer seg til kommersialiseringsprosessen er under-kapitalisering og mangel på likviditet. For at man skal kunne gjøre de forberedende stegene for å ta et produkt eller en tjeneste til markedet er man nødt til å ha tilgang på tilstrekkelig med kapital for å dekke kostnader og investeringer. Dette er en stor utfordring for de fleste oppstartbedrifter da uten en støtteordning eller eksterne investeringer må dette komme fra grundernes egne lommer eller via lån. Vanligvis vil ikke banker eller finansinstitusjoner innvilge slike lån da det innebærer en høyere risiko for banken.

Hvilke støtteordninger finnes?

I Norge tilbyr det offentlige organet Innovasjon Norge flere støtteordninger for bedrifter og gründere i etableringsfasen. I hovedsak kan de tilgjengelige støtteordningene deles opp i tre deler:

  • Markedavklaringstilskudd
  • Kommersialiseringstilskudd fase 1
  • Kommersialiseringstilskudd fase 2

I tillegg tilbys det et oppstartslån med gunstige vilkår til bedrifter som har høyere kapitalkrav, men kan dokumentere en lavere risiko.

Innovasjon Norge ble startet for å styrke innovasjon og humankapital i Norge. Det er flere grunner til at et slikt organ er til nytte for det offentlige. Vellykkede prosjekter kan skape nye arbeidsplasser, skaffe utenlandsk investering, økte skatteinntekter og bidra til oppbygging av humankapital. Prosjekter som kan bidra til økt samfunnsøkonomisk nytte har større sjanse for å få innvilget støtte.

Hvilke prosjekter kan søke?

Det legges stor vekt på innovasjon i søknadsprosessen og det gis ikke støtte til prosjekter som ønsker å vri konkurransefordelene i sin favør uten at det byr på tilstrekkelig innovasjon. Det vil si at selskaper som ønsker å kutte kostnader ved å outsource arbeidskraft eller andre kostnadsbesparende tiltak som er konkurransevridende ikke vil få støtte fra Innovasjon Norge.

Norge ønsker å bli en ledende aktør innen bærekraftig teknologi og gründere med grønne idéer prioriteres. Dersom prosjektet kan bidra til å løse dagens klima og miljøutfordringer er dette et stort pluss.

Det tilbys ekstra tilskudd for prosjekter basert i distriktene, Innovasjon Norge er opptatt av å sikre verdiskapning i distriktene med formål om å sikre fremtidig bosettingsgrunnlag i regionen.

Det er stor konkurranse om tilskuddsordningene og man må derfor legge mye arbeid i søknadsprosessen for å få innvilget støtte. Dersom man får innvilget støtte vil støtten utbetales i puljer som baseres på prosjektets fremgang. Dette er nødvendig for å sikre at risikoen deles mellom gründer og Innovasjon Norge.

Utbetalingen skjer i følgende puljer:

  • 50 % ved prosjektstart
  • 30 % ved 50 % fremgang i prosjektet
  • 20 % når prosjektets sluttrapport godkjennes

Gründere må selv stille med en arbeidskapital tilsvarende 50% av innvilget beløp ved prosjektets start. Dette er enda et tiltak som er til for å sikre risikodeling i prosjektet. Om man får innvilget støtte vil det være langt lettere å stille med egne midler for å realisere prosjektet.